" فروش فایل"

Envato ایران را تحریم کرد!

Envato ایران را تحریم کرد!

  تحریم ایران توسط Envato به علت تغییر هویت سلام؛ خبری که به تازگی منتشر شده حاکی تغییرات بزرگی  توسط شرکت Envato می باشدکه باعث ایجاد نگرانی هایی برای ایرانیان شده است! Envato تصمیم دارد از تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵  هویت شرکت خود را از استرلیا به آمریکا  تغییر دهد و این امر یعنی پیروی از قوانین آمریکا که با ایران مغایرت هایی دارد. برخی از مشکلاتی که به وجود می آید عبارت است از: عدم ارائه سرویس به کاربران کشورهای مورد تحریم امریکا از جمله ایران حذف امکان واریز به حساب پی پل شخص ثالث معرفی یک نفر بعنوان...